021/21-55-735 office@missistem.co.rs

Laboratorija

Laboratorija

MIS SISTEM d.o.o. u svom sastavu poseduje najsavremeniju akreditovanu laboratoriju za ispitivanje cevovodnih armatura – ventila sigurnosti i cevnih zatvarača koji se ispituju normama standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017. Laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije po SRPS ISO/IEC 17025 (sertifikat o akreditaciji br. 01-248)

Oprema koja se koristi u samoj laboratoriji je po svojim tehničkim karakteristikama jedna od najsavremenijih u ovoj oblasti na našem tržištu. Ispitni sto „MERA 250-40“ je uređaj kojim vršimo automatska ispitivanja sa ukupnom mernom nesigurnošću od 0,3211%.

Rad ispitnog stola i celog procesa (ispitivanja) je automatizovan, tako da se izvodi, kontroliše i beleži putem računara kojim upravlja akreditovani ispitvač – laborant. U laboratoriji rade stručno osposobljena i kvalifikovana lica.

Pored rada u laboratorijskim uslovima firma poseduje i najsavremeniju mobilnu opremu za ispitivanje na terenu (ON SITE). Mobilno vozilo opremljeno je specijalizovanom opremom za ispitivanje ventila sigurnosti kod korisnika. Ispitivanje sa mobilnom opremom na terenu ima višestruke prednosti:

  • Minimalni zastoj pogona
  • Višestruka ušteda vremena
  • Visok kvalitet usluge
  • Izdavanje izveštaja sa dijagramom (pritisak/vreme) u realnom vremenu

Pored navedene opreme za ispitivanje na terenu, od 2018. godine, firma poseduje i LEGA TEST, sklop mernih uređaja koji omogućavaju ispitivanje ventila sigurnosti sa oprugom na licu mesta, bez potrebe demontaže ventila kao i zaustavljanja pogona čime je ušteda energije u pogonu maksimalna.

Sa navedenom opremom laboratorija je u stanju da odgovori svim zahtevima korisnika.

Akreditacijom potvrđujemo našu stručnost (kompetentnost) za ispitivanja:

  • Ventila sigurnosti prema SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017, A2:2019 t.6.3 i t.7.2
  • Cevnih zatvarači prema SRPS EN 12266-1:2013, P10, P11, P12
  • Određivanje debljine filma boja i lakova prema SRPS EN ISO 2808
  • Pored navedenog laboratorija vrši ispitivanja u cilju određivanja radnih karakteristika armatura prema SRPS EN ISO 28300: 2011, t.c.2.4.

Neki od naših partnera u ovoj oblasti su Grafex.ro, Temper.ru i Goetze-armaturen.de

error: Content is protected !!